Sumar

Sponsorizări

s Vă rugăm să susţineţi acest proiect de suflet prin donaţii efectuate către O.N.G.-ul care administrează acest obiectiv.
s Acest lucru este posibil fără să înregistraţi vreo pierdere.
s Agenţii economici pot redirecţiona 20% din impozitul pe profit, iar persoanele fizice 2% din impozitul pe venit. Sunt bani pe care statul român i-ar fi luat oricum însă dumneavoastră aveţi posibilitatea să-i redirecţionaţi catre acest cămin de bătrâni.
s Sumele pe care le veţi redirecţiona către cămin vor fi alocate pentru dotarea căminului cu cele necesare, plata salariilor angajaţilor, îmbunătăţirea condiţiilor oferite celor ajunşi în toamna vieţii.


Societăţile comerciale - 20% din impozitul pe profit

s Procedura de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit este simplă. În urma alegerii unei organizaţii sau cauze a cărei sprijin se urmăreşte, se va întocmi un contract de sponsorizare.
s Societatea va trebui să realizeze, la momentul redactării contractului, o estimare a valorii cotei de 20%.
s Contractul astfel finalizat va fi apoi trimis ONG-ului în cauză, care îl va semna şi ştampila, cu obligaţia de a returna companiei exemplarul primit.
s Contractul astfel încheiat constituie dovada actului de mecenat, iar în baza acestuia se va realiza redirecţionarea.


Persoane fizice - 2% din impozitul pe profit

s Procedura de redirecţionare a 2% din impozitul pe profit:
s Descărcaţi [click dreapta, save target as...], completaţi imprimaţi în dublu exemplar:

declaratia 230s - formularul 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (OPANAF 4018/2014) Formular.
s Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii : - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora; - optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
s Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
s Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro
s Termen limită - 25 mai anul în curs.

declaratia 200s - declaraţia 200 se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: - Activităţi independente; - Cedarea folosinţei bunurilor; - Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; - Piscicultură; - Silvicultură; - Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; - Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
s Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.
s Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro
s Termen limită - 25 mai anul în curs.


O.N.G.-ul care administrează acest obiectiv este:

s Asociaţia Drepturile Minorităţilor 2007
s Târgu Trotuş - jud. Bacău - cod poştal: 607630
s CIF 21487716
s R: 4/A/2007
s Cont: RO33 CARP 0041 0074 2538 RO01
s Tel: 0747914069 sau 0741733668

sus
telefon spital onesti0741 733 668 locatie Locaţies
facebook